Styrelse

Styrelsens sammansättning är reglerat av samfällighetens stadgar. I styrelsen ingår fyra ledamöter som väls för två år samt maximal tre suppleanter som väls för ett år. Ordförande utses bland styrelsens ledamöter och väls av stämman för ett år.

Styrelsen kan fatta beslut vid styrelsemöte om minst 2 ordinarie ledamöter är närvarande.

Enligt stadgarna har styrelsen följande uppgifter:

  • att förvalta samfälligheten och föreningens tillgånger
  • att föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • att föra förtäckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
  • att årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsbetättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  • i övrig fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Alla styrelsemedlemmar ska går utbildningen om enskilda vägar och samfälligheter som anordnas av REV (Riksförbund enskilda vägar).

Samfällighetens stadgar hittar ni här.

 

Annons