Samfällighetens ekonomi

Samfällighetens intäkter kommer från årsavgiften. Avgiften för Långvreten-Näshagens samfällighet är fastställt från årsstämman till 2500 SEK för 2019/2020. Protokoll från årsstämman hittar du här.

Årsavgivten måste betalas in senast till den 30. Juni. Ange alltid fastighetsbeteckning vid inbetalningen!

Om inbetalningen uteblir skickas en påminnelse ut. En påminnelseavgift om 500 SEK är fastställt från årsstämman 2019. Fortsatt utebliven inbetalning vidarebefodras till Kronofogden.

Enligt våra stadgar samt 48§ SFL (Samfällighetslagen) förlorar en fastighetsägre med inbetalningsskylidghet sin rösträtt. 48§ SFL: ”Den som unterlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjord vad han eftersatt.”

Konton av samfälligheten

Långvreten-Näshagens samfällighet har två konto hos Nordea.

  • Ett postgirokonto där medlemsavgifter betalas in och alla fakturor betalas ifrån
  • Ett sparkonto (”förnyelsefond”) för framtider investeringar; varje år sätts 25.000 SEK in

Så bokförs utgifter för samfälligheten:

Administration:   

Här bokförs alla administrativa kostnader liksom inköp av kontorsmaterial.

Styrelsearvoden:   

Här bokförs kostnader för styrelsearvoden. Storlek av styrelsearvode bestäms varje år av årsmötet.

Bankkostnader:         

Här bokförs alla kostnader för våra konto, SWISH mm.

Avgifter REV mm:    

Här bokförs avgifter för medlemskap i REV (Riksförbund enskilda vägar) samt avgifter för bokföringsprogrammet och samfällighetens databas.

Årsmötet:   

Här bokförs kostnader för årsmötet, tex bokning av lokal, porto för utskick, utgifter för förtäring mm.

Vägar underhåll: 

Här bokförs alla kostnader för återkommande underhåll av våra grus och asfalt vägar: Dammbindning, hyvling, slyröjning, fyllning av potthål mm.

Vägar projekt:                        

Här bokförs alla kostnader för vägreparation (dikning, byte av trummor, grusning mm) enligt den långsiktiga underhållsplan som årsstämman har antagit 2018.

Vägar vinterunderhåll:    

Här bokförs alla kostnader för plogning och sandning vintertid.

Bad och grönområden:         

Här bokförs kostnader för trädfällning och röjning som utförs på områden förvaltad av samfälligheten samt kostnader för badplatsen och dansbanan. Även kostnader för bajamaja bokas här.

Pumpar:         

Här bokförs kostnader så som reparation och underhåll för våra manuella vattenpumpar. Underhåll och reparation av dessa ingår i föreningens och styrelsens uppdrag enligt våra stadgar.

Annons