Grönområden

Långvreten-Näshagens samfällighet äger ingen mark men ska, enligt anläggningsbeslutet, förvalter de grönområden som ingår i samfälligheten.

Enligt anläggningsbelslutet tar samfälligheten över driften av följande grönområden:

  • utrymme som befintliga vägar upptar inklusive diken, slänter och mötesplatser
  • utrymme för brunnor och grönområde i Tibble Kyrkby 10:2, Jädra 1:2 och Tibble-Önsta 4:3

Enligt anläggningsbeslutet har samfälligheten rätt att ”borthugga eller kvista växande träd, buskar och annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från vägområdets kant, dock inte på tomtmark.”

Styrelsen har skrivit avtal med Önsta Gård för sommarvägsunderhåll av alla grus och asfaltvägar. I detta ingår rensning och slyröjning av alla diken.

Gräsklippning vid dansbanan sker med frivilliga insatser av våra medlemmar.

I sammråd med markägaren har styrelsen bestämmt att allt annan trädfällning i våra grönområden ska utföras av Benny Boshag Skog & Snus. Styrelsen är medveten att Benny Boshag är samtidigt medlem i styrelsen och att därmed en potentiell jävsituation kan uppstår. Benny Boshag är dock inte delaktig i beslutsfattandet om eventuellt trädfälling, och samfällighetens revisorer har godkännt anlitandet av Benny Boshag Skog & Snus som den mest ekonomisk fördelaktiga lösningen för samfälligheten.

Anläggningebeslutet hittar du här. (scrolla ner till sista sidan). Hela anläggningsbeslutet kan ni också hitta via lantmätariets hemsidan, under ”min fastighet”.

 

Annons